Your browser does not support JavaScript!
ePage
Welcome to ePage demo site
研究所入學參考書目

研究所入學參考書目 (考古題連結) 

一般生考試科目:健康管理綜論

       參考書目 

       管理學:整合觀點與創新思維 / 前程出版社

       參考書目二 

       健康管理概論:健康管理 / 全華出版社

在職專班考試科目:管理個案分析

       參考書目 

       管理學:整合觀點與創新思維 / 前程出版社

       參考書目二 

       策略管理:建立企業永續競爭力 / 出版社